OMBYGNING OG RENOVERING AF LEJLIGHEDER OG BETALINGSANSVAR VED HÅNDVÆRKERE:

 

Ved ombygning og renovering af lejligheden skal vedtægternes § 10 om vedligeholdelse følges.

 

Ved enhver renovering og ændring af installationer er alle nødvendige omkostninger for ejerens regning.

Ved flytning af køkken ind i stuen skal du være opmærksom på, at det kræver en mekanisk udsugning (emhætte), der ikke recirkulerer luften, men sender afkastet ud i det fri fra emhætte i stue/opholdsrum. 

Udsugning må ikke gå til facaderne, men kan ske enten gennem aftræk i nuværende køkken, eller i toilet/bad, således det sker gennem ventilationsskorstenene.

Ønskes nedlæggelse af en radiator skal ejeren være opmærksom på, at en sådan konstruktiv ændring kan give et opvarmningsproblem, da opvarmningen af lejligheden er dimensioneret således at alle radiatorer samlet set er nødvendige for at opvarme lejligheden. Så nedlægges en radiator betyder det, at ejeren efterfølgende alene står med ansvaret med tilhørende følgeomkostninger, hvis der skal opsættes ny større radiator til erstatning af den nedtagne eller hvis radiatoren skal genmonteres.

Hvornår skal der søges om byggetillladelse:

Der skal altid søges byggetilladelse, hvis der ændres på bygningskonstruktionen og de bærende elementer i lejligheden, derunder også en flytning af køkken fra gang til stue.

Se mere på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor du også kan finde information om ansøgningsproceduren: https://www.kk.dk/byggetilladelse

Følg nøje hvad der er beskrevet på siden. Er du i tvivl, kontakt da kommunen på det angivne nummer på siden.

Bestyrelsen skal afgive fuldmagt. En skabelon til denne kan hentes her: 
https://www.kk.dk/sites/default/files/fuldmagtsskabelon_juni_2019_teknik-_og_miljoeforvaltningen_center_for_bygninger.pdf

Der skal indhentes detaljeret tegnings- og beskrivelsesmateriale fra en autoriseret håndværker der i tegninger og tekst, viser og beskriver ombygningen. En autoriseret håndværker har styr på hvad der kræves til en sådant  tegnings- og beskrivelsesmateriale.

Du udfylder, som ejer, fuldmagten og sender denne sammen med detaljeret tegnings- og beskrivelsesmateriale til Bestyrelsen via kontaktformularen på hjemmesiden. Såfremt Bestyrelsen godkender det detaljerede tegnings- og beskrivelsesmateriale underskriver Bestyrelsen fuldmagten og sender den retur til ejer.

Arbejdet skal altid udføres af en autoriseret håndværker.

Bruger ejere egne håndværkere, er det vigtigt Wind Service kontaktes i god tid for udlån af nøgle, såfremt arbejdet kræver adgang til specielle rum i ejendommen.

 

BETALINGSANSVAR OG PROCEDURE VED HÅNDVÆRKERE:

Hovedregelen er: ”Den der ordrer er også den der betaler”.

ALLE arbejder, uanset hvem der ordrer, skal udføres af autoriserede håndværkere.

Beboere: Her skelnes mellem en ejer og en lejer.

Er du Lejer:
Langt de fleste vedligeholdelsesarbejder i lejligheden er ejers ansvar at udbedre. Skulle der være undtagelser, ift. de alment gældende vilkår for udlejning, skal det fremgå af din lejekontrakt. Som lejer skal du derfor altid kontakte din udlejer såfremt der opstår problemer i lejligheden. Bestiller du som lejer en håndværker, skal dette koordineres og bekræftes af din udlejer. Bestiller du som lejer en håndværker uden forhåndsgodkendelse fra udlejer, Wind Service eller Bestyrelsen bliver du som lejer faktureret for det udførte arbejde. Der skal altid bruges en autoriseret håndværker.

Er du Ejer:
Husk at der ved ombygning af lejligheden ofte kræves byggegodkendelse fra kommunen og dermed også bestyrelsens accept sammen med en fuldmagt til Kommunen.
Har du som ejer bestilt en håndværker til at udføre arbejde i lejligheden er det dig som ejer der afholder udgiften og modtager faktura. Det står dig frit for at vælge en håndværker efter eget valg, dog skal der altid bruges en autoriseret håndværker.


Skulle du som ejer være i tvivl, er det vigtigt du kontakter Bestyrelsen for en afklaring før du igangsætter renovering/ombygningen ifht. om det er ejer eller foreningen der skal forestå reparation og udskiftning.

Ejerforeningen via Bestyrelsen:
Det er Bestyrelsen der alene kan ordrer alle typer af reparationer, renoveringer og øvrige arbejder som ligger under ejerforeningens ansvar. Med andre ord, hvad der ikke er bestilt af bestyrelsen faktureres til bestilleren, dog undtaget akut udkald, hvor der skal altid oplyses navn, adresse og lejligheds nummer.
Akut udkald er ex. en utæt radiator, læk fra vandrør før stophane, tilstoppet faldstamme eller en person i fastsiddende elevator.
Bestyrelsen kontaktes altid via kontaktformularen på hjemmesiden. http://tagensvaenge.dk/page.65147.bestyrelsen-for-beboere.aspx
 
Wind Service:
Wind Service er EF Tagensvænge's servicepartner. De agerer alene ud fra den aftale der indgået med foreningen ifht. servicering af vores forening. Wind Service kontaktes som beskrevet på hjemmesiden. 
 

Bruger ejere egne håndværkere, er det vigtigt Wind Service kontaktes i god tid for udlån af nøgle, såfremt arbejdet kræver adgang til specielle rum i ejendommen.

 

HÅNDVÆRKERE:


Reparations- og vedligeholdelsesarbejde, som er ejerforeningens ansvar, må aldrig igangsættes uden Bestyrelsens/Wind Services forhåndsgodkendelse og udføres alene af foreningens godkendte håndværkere. Ejerforeningen påtager sig ikke ansvaret for betaling af håndværkere bestilt af ejer/lejer uden forudgående tilsagn som beskrevet.

Hvis der i en lejlighed skal laves arbejder der kræves lukninger af hovedforsyninger som ex. el, vand og varme, skal dette varsles med en uge til ejendommens beboere. Kontakt her Wind Service i god til forinden så dato og tid kan korrdineres og opslag kan sættes op.
Bruger ejere egne håndværkere, er det vigtigt Wind Service kontaktes i god tid for udån af nøgle, såfremt arbejdet kræver adgang til specielle rum i ejendommen.